05 กรกฎาคม, 2554

วิชาการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 1
ศักยภาพธุรกิจ

1. ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง

2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
3. การวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา

บทที่ 2
การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

1 ทิศทางและเป้าหมายการตลาดเพื่อพัฒนาการตลาด
2 การกำหนดกลยุทธ์และวิเคราะห์สู่เป้าหมาย
3 วิเคราะห์กลยุทธ์
4 กำหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด

บทที่ 3
การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

1. การกำหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ
2. การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ
3. การกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ
4. การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิต
5.การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ

***ให้ทำงานเป็นรายงานแบบเขียนน่ะครับ ไม่ต่ากว่า 18 หน้ากระดาษA4 และในวันอาทิตย์ทิตย์นี้ให้มากันครบทุกคนผมจะเอารายชื่อที่ผมส่งชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบให้ดูน่ะครับ จะได้มาเช็คข้อผิดผลาด ใครไม่มาเช็คผมจะถือเอาตามนั้น ผู้ไม่มีสิทธิสอบคือผุ้ที่ไม่มาพบกลุ่ม 4 ครั้ง ผมตัดชื่อแล้ว ใครไม่แน่ใจมาเช็คดูน่ะครับและงานขอให้ส่งตรงเวลาด้วย ถ้าคะแนนเก็บไม่ถึงก็ไม่ต้องไปสอบน่ะครับสอบไม่ก็ไม่ผ่านอยุ่แล้ว ขอบคุณทุกคนที่ทำงานส่ง และมาพบกลุ่มสม่ำเสมอ และคนที่ช่วยมาเรียนทำน้ำพริกผมขอบคุณมาก ผมจะให้คะแนนเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น