21 กรกฎาคม, 2557

งานครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557ให้นักศึกษาหาข้อมูลดังต่อไปนี้ ทำเป็นรูปเล่มรายงานน่ะคับ (งานพิมพ์)


งานระดับ ประถม วิชา เศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)
เรื่องที่1  เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย
1 ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
4 ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่2  ปฏิบัติตนดีมีความพอเพียง
1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่3  รู้ใช้ รู้จ่าย
1 การวางแผนการใช้จ่าย
2 การบันทึกราย รับ-ราย จ่ายของตนเองและครอบครัว
3 การลดรายจ่ายในครัวเรือน
4 การออม
เรื่องที่4  ชีวิตสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง
1 ทฤษฎี ใหม่
2 แผนชีวิต

งานระดับ ม.ต้น วิชาเศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)

เรื่องที่1 ความพอเพียง
1 ความพอเพียงตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง 
1 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในประเทศไทย2 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในต่างประเทศ
การนำวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกร์ใช่ในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่3  การวางแผนการประกอบอาชีพแบบพอเพียง
1 กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3 ทฤษฎีใหม่
เรื่องที่4  เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
1 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

งานระดับ ม.ปลาย วิชา เศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)

เรื่องที่1  ความพอเพียง
1 ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด
2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้
เรื่องที่2  ชุมชนความพอเพียง
1 ความหมาย ความสำคัญการบริหารจัดการชุมชน
2 การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่3  การแก้ปัญหาชุมชน
1 ปัญหาของชุมชน
2 การจัดทำแผนชุมชน
3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
เรื่องที่4  สถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการณ์โลกกับความพอเพียง
1 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
2 สถานการณ์พลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย
เรื่องที่5  การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1 แนวทางการประกอบอาชีพ
2 การสร้างงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุ่มอาชีพใหม่
3 แนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
 


**คะแนนส่วนใหญ่ของทุกคนอยู่ที่รายงานที่ให้ทำและการมาพบกลุ่มน่ะครับ**
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ