16 กุมภาพันธ์, 2558

แจ้ง นศ ทุกคน

แจ้ง งานทุกระดับให้ครบแล้วน่ะครับ งานไหนที่ให้ครั้งเดียวแล้วไม่ส่ง คุณจะไม่ได้คะแนนวิชานั้นเลยน่ะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

02 กุมภาพันธ์, 2558

งานครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 พลังงานทดแทน
1 ความหมายและความสำคัญของพลังงานทดแทน
2 ประเภทและหลักการของพลังงานทดแทน
3 หลักการและการใช้พลังงานทดแทนที่มีในชุมชน
4 การเปรียบเทียบข้อจำกัดของพลังงานทดแทนและต้นทุนการผลิตของ
เรื่องที่ 2 การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้
1 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
2 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
3 การคำนวณค่าไฟฟ้า
4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานระดับ ม.ปลาย วิชา รักษ์ท้องถิ่น
(งานเขียน) โดยละเอียดน่ะคับ
เรื่องที่ 1 ความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย
1 ความหมายของระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย

เรื่องที่  2 องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ

เรื่องที่ 3 การวางแผนเขียนโครงการ วิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
1 ขั้นตอนในการเขียนโครงการ
 

26 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(งานพิมพ์)
เรื่องที่
1 พลังงานไฟฟ้า
1 ไฟฟ้าคืออะไร
2 ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า
3 พลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
4 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน
5 โรงไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 2 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้า
1 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านการคมนาคม
2 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านเศรษฐกิจ
3 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม
4 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านคุณภาพชีวิต
5 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านเกษตรกรรม
6 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านบริการ
งานระดับ ม.ปลาย วิชา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต(งานเขียน)
เรื่องที่ 1กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฏีกำเนิดสิ่งมีชีวิต
1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต และทฤษฎีการกำเนิดสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
1. การกินอาหาร
2. การหายใจ
3. การเคลื่อนไหว
4. การขับถ่าย
5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
6. การสืบพันธุ์
เรื่องที่ 3วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 4การจำแนกสิ่งมีชีวิต และอาณาจักรสิ่งมีชีวิต
1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา
2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


19 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา ทักษะพัฒนาอาชีพ
(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 การจัดการการผลิตหรือการบริการ
1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
2 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
3 การลดต้นทุนการผลิตและการบริการ
เรื่องที่ 2 การจัดการการตลาด
1 การจัดการการตลาด
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพ
2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ
4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
เรื่องที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพ
1 ความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ
2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
3 การเขียนแผนปฏิบัติการ
4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ
 งานระดับ ม.ปลาย วิชา ทักษะขยายอาชีพ (งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ
1 ความหมายของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 ความสำคัญของการจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2  การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 องค์ประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 การจัดทำแผนธุรกิจ
เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
1 การควบคุมให้การขยายอาชีพเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
2 การตรวจสอบให้การปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 โครงการขยายอาชีพ
1 การจัดทำโครงการขยายอาชีพเพื่อนำเสนอแหล่งทุน 

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ