28 กรกฎาคม, 2557

งานครั้งที่ 9 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2557ให้นักศึกษาหาข้อมูลดังต่อไปนี้ ทำเป็นรูปเล่มรายงานน่ะคับ (งานพิมพ์)
งานวิชาไหนที่ให้ครั้งเดียวจบ ใครไม่ส่ง คุณจะไม่มีคะแนนเก็บวิชานั้นเลยน่ะครับ

งานระดับ ประถม สัปดาห์นี้ไม่มีน่ะครับ

งานระดับ ม.ต้น วิชา ศิลปะ(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย
1 จุด เส้น สี แสง เงา รูปร่าง และรูปทรงที่ใช้ในทัศนศิลป์ไทย
2 ความเป็นมาของทัศนศิลป์ไทยด้าน
            2.1  จิตรกรรมไทย
            2.2 ประติมากรรมไทย
            2.3  สถาปัตยกรรมไทย
            2.4  ภาพพิมพ์
3 ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย
4 ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเอาวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ มาตกแต่ง
ร่างกายและสถานที่
เรื่องที่ 2 ดนตรีไทย
1 ประวัติดนตรีไทย
2 เทคนิคและวิธีการเล่นของเครื่องดนตรีไทย
3 ประวัติคุณค่าภูมิปัญญาของดนตรีไทย
เรื่องที่ 3 นาฏศิลป์ไทย
1 ประวัตินาฏศิลป์ไทย
2 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
3 นาฏยศัพท์
4 รำวงมาตรฐาน
เรื่องที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของอาชีพนักแสดงที่ดี
คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพการแสดง
1.อาชีพการแสดงหนังตะลุง
2.อาชีพการแสดงลิเก
3.อาชีพการแสดงหมอลำ 

งานระดับ ม.ปลาย วิชา ศิลป (งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ทัศนศิลป์
1 จุดเส้นสี แสง เงา รูปร่าง และรูปทรง
2 ทัศนศิลป์สากล
3 ความงามตามธรรมชาติ
4 ความงามตามทัศนศิลป์สากล
5 ธรรมชาติกับทัศนศิลป์
เรื่องที่ 2 ดนตรี
1 ดนตรีสากล
2 ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
3 ประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล
เรื่องที่ 3 นาฏศิลป์
1 นาฏยนิยาม
2 สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3 นาฏศิลป์สากลเพื่อนบ้านของไทย
4 ละครที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
5 ละครกับภูมิปัญญาสากล
6 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล
เรื่องที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ
ลักษณะเฉพาะของอาชีพด้านการออกแบบแต่ละสาขา
1.งานมัณฑนากร
2.นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์
3.นักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ

 

21 กรกฎาคม, 2557

งานครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557ให้นักศึกษาหาข้อมูลดังต่อไปนี้ ทำเป็นรูปเล่มรายงานน่ะคับ (งานพิมพ์)


งานระดับ ประถม วิชา เศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)
เรื่องที่1  เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย
1 ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
4 ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่2  ปฏิบัติตนดีมีความพอเพียง
1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่3  รู้ใช้ รู้จ่าย
1 การวางแผนการใช้จ่าย
2 การบันทึกราย รับ-ราย จ่ายของตนเองและครอบครัว
3 การลดรายจ่ายในครัวเรือน
4 การออม
เรื่องที่4  ชีวิตสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง
1 ทฤษฎี ใหม่
2 แผนชีวิต

งานระดับ ม.ต้น วิชาเศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)

เรื่องที่1 ความพอเพียง
1 ความพอเพียงตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง 
1 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในประเทศไทย2 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในต่างประเทศ
การนำวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกร์ใช่ในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่3  การวางแผนการประกอบอาชีพแบบพอเพียง
1 กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3 ทฤษฎีใหม่
เรื่องที่4  เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
1 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

งานระดับ ม.ปลาย วิชา เศรษฐกิจพอเพียง(งานพิมพ์)

เรื่องที่1  ความพอเพียง
1 ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด
2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้
เรื่องที่2  ชุมชนความพอเพียง
1 ความหมาย ความสำคัญการบริหารจัดการชุมชน
2 การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่3  การแก้ปัญหาชุมชน
1 ปัญหาของชุมชน
2 การจัดทำแผนชุมชน
3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
เรื่องที่4  สถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการณ์โลกกับความพอเพียง
1 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
2 สถานการณ์พลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย
เรื่องที่5  การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1 แนวทางการประกอบอาชีพ
2 การสร้างงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุ่มอาชีพใหม่
3 แนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
 


**คะแนนส่วนใหญ่ของทุกคนอยู่ที่รายงานที่ให้ทำและการมาพบกลุ่มน่ะครับ**
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ