08 กรกฎาคม, 2558

งานครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2558


ระดับ ม.ต้นให้เตรียมส่งโครงงานน่ะครับ

งานระดับ ม.ปลาย
วิชา โลกและอวกาศ (งานเขียน)
เรื่องที่
1 เอกภาพ

1. เอกภาพวิทยาในอดีต
2. กำเนิดเอกภาพ
3. กฎของฮับเบิล

เรื่องที่ 2 ดาวฤกษ์
1. ดาวฤกษ์
2. กำเนินและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์
3. ความส่องสว่างและโช๖มาตรของดาวฤกษ์
4. สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
5. ระยะห่างของดางฤกษ์
6. ระบบดาวฤกษ์และมวลของดาวฤกษ์

เรื่องที่ 3 ระบบสุริยะ
1. การกำเนินระบบสุริยะ
2. เขตของบริวารดวงอาทิตย์
3. ดวงอาทิตย์

เรื่องที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
1. กล้องโทรทัศน์
2. การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม
3. จรวด


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


30 มิถุนายน, 2558

งานครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2558 งานระดับ ประถม และ ม.ต้น ให้คิดโครงงานมานำเสนอภายในอาทิตย์หน้า หามาหลายๆโครงงานให้อาจารย์คัดเลือกอีกที

งานระดับ ม.ปลาย
วิชา โลกและอวกาศ (งานเขียน) ให้คิดโครงงานมานำเสนอด้วย
เรื่องที่1 โครงสร้างโลก
1.กำเนิดโลก
2.โครงสร้างโลก
เรื่องที่ 2 โลกแลกการเปลี่ยนแปลง
1. ทฤษฎีทวีปเลื่อน
2. ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี     
3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลก
เรื่อที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
1. แผ่นดินไหว
2. ประเทศไทยกับแผ่นดินไหว
3. แนวรอยต่อที่สำคัญทำให้เกิดแผ่นดินไหว
4. ความรุนแรงของแผ่นดินไหว
เรื่องที่ 4 ธรณีวิทยา
1. อายุของธรณีวิทยา
2. ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิส
3. การลำดับชั้นของหิน


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


23 มิถุนายน, 2558

งานครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2558งานระดับ ประถม
วิชา ศิลปศึกษา (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 นาฏศิลป์
1 นาฏศิลป์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ
3 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
4 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน
5  นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้
เรื่องที่ 2 การผลิตเครื่องดนตรี
1 ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
2 อาชีพการผลิตขลุ่ย
3 อาชีพการผลิตแคน
4 อาชีพการผลิตกลองแซก
งานระดับ ม.ต้น
วิชา ศิลปศึกษา (งานพิมพ์)
บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย
1 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
2 ประวัตินาฏศิลป์ไทย
3 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
4 นาฏยศัพท์
5 การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ
1 คุณสมบัติของอาชีพนักแสดงที่ดี
2 อาชีพการแสดงหนังตะลุง
4 อาชีพการแสดงหมอลำ 

งานระดับ ม.ปลาย
วิชา สังคมประชาธิปไตย (งานพิมพ์)


เรื่องที่ 2 ความเสมอภาค


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ