26 สิงหาคม, 2557

งานครั้งที่ 13 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2557

งานระดับ ประถม  ไม่มีแล้วน่ะ เหลือแต่นำเสนอโครงงาน
งานระดับ ม.ต้น  ไม่มีแล้วน่ะ  เหลือแต่นำเสนอโครงงาน
งานระดับ ม.ปลาย วิชา อินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (งานพิมพ์)
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- อินเตอร์เน็ต หมายถึง
- ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต
- ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มารยาทการใช้ Internet
- Netiquette คืออะไร
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- คอมพิวเตอร์คืออะไร
- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
- ประเภทของคอมพิวเตอร์
- Search Engine คืออะไร
3. ลักษณะของเว็บไซต์
- Domain Name คืออะไร
4. การใช้งาน E-mail
- ขั้นตอนการใช้งาน ตั้งแต่การสมัคร - การส่งE-mail
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ

20 สิงหาคม, 2557

งานครั้งที่12 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2557งานระดับ ม.ต้น วิชา การพัฒนาจิตและปัญญา(งานพิมพ์)
เรื่องที่1 จิตในทางพระพุทธศาสนา
-ความหมายของจิตในทางพระพุทธศาสนา
-การบริหารจิต
เรื่องที่2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา
-ความหมายของคำว่า สมาธิ
-เวลาและอิริยาบถในการปฏิบัติสมาธิ
-ลักษณะต่อต้านสมาธิ
-ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ
เรื่องที่3 การเจริญสติ
-การพิจารณาไตรลักษณ์ กับ ขันธ์ 5
-วิญญาณขันธ์
(กองวิญญาณ)
-สัญญา และ สังขาร
-การพิจารณาธาตุ 4
-พระนิพพาน
-แนวทางการฝึกสมาธิและการเจริญสติ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต


งานระดับ ม.ปลาย วิชาศิลปะตะวันตก ตะวันออก (งานพิมพ์)
เรื่องที่1 ประวัติความเป็นมา
-ศิลปะตะวันตก
-ศิลปะตะวันออก
-ประวัติความเป็นมาของศิลปะตะวันออกแบบอาหรับ แบบอินเดีย เอเชียอาคเนย์
เรื่องที่2 วิวัฒนาการของ
-ศิลปะตะวันตก
-ศิลปะตะวันออก
เรื่องที่3 ปรัชญาและลัทธิ
1ปรัชญาและลัทธิของศิลปะตะวันตก
2ปรัชญาและลัทธิของศิลปะตะวันออก
3ลักษณะศิลปะแบบต่างๆของตะวันตก (หาข้อมูลมาโดยละเอียด)
4ลักษณะศิลปะแบบต่างๆของตะวันออก (หาข้อมูลมาโดยละเอียด)

 ** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ

13 สิงหาคม, 2557

งานครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557งานวิชา ลูกเสือ กศน.1  ทุกระดับน่ะครับ (งานพิมพ์)
เรื่องที่1 ความเป็นมาของลูกเสือ
1.1ลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย
เรื่องที่2 การกำเนิดลูกเสือของโลก ความเป็นมาขององค์การลูกเสือ การบริหารงานกิจการของลูกเสือในประเทศต่างๆได้
2.1 ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ Robert Stephenson sayth Baden Powell (B.P.)
2.2 การกำเนิดลูกเสือของโลก และลูกเสือประเภทต่างๆ
2.3 ความเป็นมาขององค์การลูกเสือโลกและการบริหารงาน
2.4 กิจการของลูกเสือในประเทศต่างๆ
2.5 กิจกรรมลูกเสือนานาชาติ (งานชุมนุมลูกเสือระดับต่างๆ)
เรื่องที่3 การกำเนิดลูกเสือไทย และลูกเสือประเภทต่างๆได้
3.1 พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
3.2 กำเนิดลูกเสือไทย และลูกเสือประเภทต่างๆ
3.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค/รัชกาล
3.4 โครงสร้างการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3.5 วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เรื่องที่4 ความหมายของคำปฎิญาณและกฎ ของลูกเสือ
4.1 ความหมายของคำปฎิญาณของลูกเสือวิสามัญ
4.2 ความหมายของกฎของลูกเสือวิสามัญ
4.3 คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
เรื่องที่5 วิธีการขั้นตอนการเดินทางไกลได้
5.1 หลักการและวิธีการเดินทางไกล
5.2 ข้อปฏิบัติในการเดินทางไกล
เรื่องที่6 วิธีการอ่านแผนที่ได้ ใช้เข็มทิศหาทิศ หามุมเป็น
6.1 องค์ประกอบของการอ่านแผนที่
6.2 การใช้เข็มทิศ (รู้มุมหาทิศ รู้ทิศหามุม)
เรื่องที่7 เชือกผูกเงื่อนผูกแน่น ตามหลักการลูกเสือวิสามัญได้
7.1 ความสำคัญการใช้เชือกผูกเงื่อนผูกแน่น ในกิจการลูกเสือ
7.2 พิรอด ขัดสมาธิ กระหวัดไม้
7.3 บ่วงสายธนู  ตะกรุดเบ็ด ประมง ผูกซุง  ผูกรั้ง  ปมตาไก่
7.4  ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ
 ** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ


05 สิงหาคม, 2557

งานครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2557ให้นักศึกษาหาข้อมูลดังต่อไปนี้ ทำเป็นรูปเล่มรายงานน่ะคับ (งานเขียน) ย่อๆมาให้เข้าใจ
งานวิชาไหนที่ให้ครั้งเดียวจบ ใครไม่ส่ง คุณจะไม่มีคะแนนเก็บวิชานั้นเลยน่ะครับ
งานระดับ ประถม วิชา ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 การงานอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นในการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 อาชีพในชุมชน
เรื่องที่ 3 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
เรื่องที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพ
เรื่องที่ 3 การลำดับอาชีพและเหตุผล
เรื่องที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เรื่องที่ 1 ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพด้วยปรัชญาคิดเป็น
งานระดับ ม.ต้น วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 การงานอาชีพ
1 ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ
2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
3 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
4 คุณธรรม จริยธรรม
5 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
เรื่องที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ
3 การกำหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพร้อมเหตุผล
งานระดับ ม.ปลาย วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ (งานเขียน)

เรื่องที่ 1 การงานอาชีพ
1 ความสำคัญและความจำเป็นในการครองชีพ
2 การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก
3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
4 คุณธรรม จริยธรรม
5 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ
1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
2 ความเป็นไปได้ของการขยายอาชีพ
3 การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการขยายอาชีพ และเหตุผลของการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
1 ภารกิจเพื่อความมั่นคงการทำในธุรกิจอาชีพ
2 การตัดสินใจขยายอาชีพด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ

 ** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ