02 กุมภาพันธ์, 2559

งานครั้งทีุ่ 8 ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2559

2 ก.พ. 59
ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์ น่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา สารและคุณสมบัติของสาร
เรื่องที่ 1 สาร
1 ความหมายของสาร
2 สมบัติทางการยภาพ  สมบัติทางเคมี
3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
4 การจำแนกสาร
5 การแยกสารทั้ง 7 วิธี ได้แก่......
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน
เรื่องที่ 1 ไฟฟ้าเบื้องต้น
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
2 ระบบวงจรการทำงานของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ
3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์เหตุเสีย
4 เครื่องมือตรวจสอบจุดเสีย
5 วิธีใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ
6 อุปกรณ์ทั่วไป วิธีใช้และการเก็บรักษา

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 
25 ธันวาคม, 2558

งานครั้งทีุ่ 7 ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2558

งานสัปดาห์นี้ไม่มีน่ะครับ ให้มารับใบงานไปทำในสัปดาห์ที่ 27 ธ.ค. 58 น่ะครับ ให้มาทุกคนน่ะ  ถ้าไม่มีใบงานก็ถือว่าไม่ได้ส่งงานในสัปดาห์นั้น

15 ธันวาคม, 2558

งานครั้งทีุ่ 6 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด กรุณาใส่งานครั้งที่....... มาด้วย (งานพิมพ์ น่ะครับ) 

งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
เรื่องที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
1 ความหมาย ความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่
2 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 ประการ
3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา สารปนเปื้อนในชีวิตประจำวัน พว33056
1 สาร หมายถึง 
2 เกณฑ์ในการจำแนกสาร
3 ลักษณะเนื้อสาร 
4 การจำแนกประเภทของสาร
5 การแยกสาร
6 ที่มาของสารปนเปื้อน
7 สารประเภทแอลกอฮฮล์ -   เมทิลแอลกอฮอล์-   เอทิลแอลกอฮอล์
8 สารเจือปนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
9 ขั้นตอนการผลิตผงชูรส
10 สารปลอมปนในผงชูรส 
11 การตรวจสอบผงชูรส

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

08 ธันวาคม, 2558

งานครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานเขียน 8 หน้าขึ้นไปน่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การวิจัยอย่างง่าย
1 ความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย
2 ขั้นตอนการวิจัยอย่างง่าย
3 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย
4 เครื่องการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
5 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย


งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การวิจัยอย่างง่าย
1 ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย
2 กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
3 สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย
4 การสร้างเครื่องมือวิจัย
5 การเขียนโครงการวิจัย
6 การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่ายและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

30 พฤศจิกายน, 2558

งานครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์ 10 หน้าขึ้นไปน่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การคิดเป็น
1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ และการเชื่อมโยงสู่กระบวนการคิดเป็นและปรัชญาคิดเป็น
2 ลักษณะและความแตกต่างของข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การคิดเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการคิด การตัดสินใจ แก้ปัญหาของคนคิดเป็น
3 กรณีตัวอย่างเพื่อการฝึกปฏิบัต


งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 4 การคิดเป็น
1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่กับกระบวนการคิดเป็น การเชื่อมโยงสู่ปรัชญาคิดเป็น และการคิดการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแบบคนคิดเป็น
2 ระบบข้อมูล การจำแนกลักษณะของข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทั้งด้านวิชาการ ด้านตนเอง และสังคมสภาวะแวดล้อม โดยเน้นไปที่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแบบอย่างของคนคิดเป็น
3 กรณีตัวอย่าง และสถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติเพื่อการคิด การแก้ปัญหา แบบคนคิดเป็น

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ