26 พฤษภาคม, 2558

งานครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2558งานระดับ ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย
วิชา การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม (งานพิมพ์)

เรื่องที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
1 การพัฒนาตนเอง ความหมาย
2 การพัฒนาชุมชน ความหมาย
3 การพัฒนาสังคม ความหมาย
รื่องที่ 2 ข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
1 ความหมาย ของข้อมูล ความสำคัญ และประโยชน์
2 ข้อมูลตนเอง ครอบครัว
3 ข้อมูลชุมชน สังคม
เรื่องที่ 3 การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
1 การจัดเก็บข้อมูล
2 การวิเคราะห์ข้อมูล
3 การนำเสนอข้อมูล
เรื่องที่ 4 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
1 การจัดทําแผนชุมชน
2  ขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณแผนชุมชน
3 ขั้นตอนการทําเวทีประชาคม
4  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 19 พฤษภาคม, 2558

งานครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2558งานให้วิชาเดียวก่อนน่ะคับ นำมาส่งอาทิตย์หน้า
งานระดับ ประถม ม.ต้น  ม.ปลาย
วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
 (งานพิมพ์)
เรื่องที่1 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ไทย
1 ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3 บทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
5 หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ
เรื่องที่2  สิทธิมนุษยชน
1 หลักสิทธิมนุษยสากล
2 สิทธิ มนุษยชนในประเทศ ไทย
3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


16 กุมภาพันธ์, 2558

แจ้ง นศ ทุกคน

แจ้ง งานทุกระดับให้ครบแล้วน่ะครับ งานไหนที่ให้ครั้งเดียวแล้วไม่ส่ง คุณจะไม่ได้คะแนนวิชานั้นเลยน่ะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

02 กุมภาพันธ์, 2558

งานครั้งที่ 12 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 พลังงานทดแทน
1 ความหมายและความสำคัญของพลังงานทดแทน
2 ประเภทและหลักการของพลังงานทดแทน
3 หลักการและการใช้พลังงานทดแทนที่มีในชุมชน
4 การเปรียบเทียบข้อจำกัดของพลังงานทดแทนและต้นทุนการผลิตของ
เรื่องที่ 2 การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้
1 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
2 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
3 การคำนวณค่าไฟฟ้า
4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานระดับ ม.ปลาย วิชา รักษ์ท้องถิ่น
(งานเขียน) โดยละเอียดน่ะคับ
เรื่องที่ 1 ความหมาย ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย
1 ความหมายของระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต ประชากรที่อยู่อาศัย

เรื่องที่  2 องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ

เรื่องที่ 3 การวางแผนเขียนโครงการ วิธีการสำรวจระบบนิเวศในท้องถิ่น การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
1 ขั้นตอนในการเขียนโครงการ