16 ธันวาคม, 2557

งานครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557งานระดับ ม.ต้น วิชา สังคมศึกษา
 (งานเขียน)
เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์
1 ความหมายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค
2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 กฎหมายและข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
4 ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย
5ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เรื่องที่ 2 การเมืองการปกครอง
เรื่องที่ 1 การเมืองการปกครองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย
งานระดับ ม.ปลาย วิชา สังคมศึกษา
(งานเขียน)

เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2 ระบบเศรษฐกิจ
3 กระบวนการทางเศรษฐกิจ
4 ความสัมพันธ์ และผลกระทบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภูมิภาคต่างๆของโลก
เรื่องที่ 2 การเมือง การ ปกครอง
1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

 

08 ธันวาคม, 2557

งานครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2557งานระดับ ม.ต้น วิชา สังคมศึกษา
(งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย
1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย
2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
3 วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
5 ความสำคัญของการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรใน ประเทศ
เรื่องที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
1 ประวัติศาสตร์สังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย
2 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ ประเทศในทวีปเอเชีย
งานระดับ ม.ปลาย วิชา สังคมศึกษา
(งานพิมพ์)
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ กายภาพ
1 สภาพ ภูมิศาสตร์ กายภาพ
2 ลักษณะการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
3 วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
4 ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมผลการจัด ลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลาย ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนชุมชนองค์กรภาครัฐภาคเอกชน
บทที่ 2 ประวัติ ศาสตร์
1 การแบ่งช่วงเวลา และ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
2 แหล่งอารยธรรมของโลก
3 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
4 บุคคล สำคัญของไทย และ ของโลกในด้านประวัติศาสตร์
5 เหตุการณ์สำคัญของโลกที่มีผลต่อปัจจุบัน

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


01 ธันวาคม, 2557

งานครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2557


งานระดับ ม.ต้น วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 คู่อันดับและกราฟ
1 คู่อันดับ
2 กราฟของคู่อันดับ
3 การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้
เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1 ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
2 ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3 การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
เรื่องที่ 3 สถิติ
1 การรวบรวมข้อมูล
2 การนำเสนอข้อมูล
3 การหาค่ากลางของข้อมูล
4 การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
5 การใช้สถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เรื่องที่ 4 ความน่าจะเป็น
1 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
3 การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้
เรื่องที่ 5 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
1 ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
2 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคม
งานระดับ ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1  การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์
1 การสร้างรูปทางเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
2 การแปลงทางเรขาคณิต
3 การออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทางคณิตศาสตร์ และทางเรขาคณิต
เรื่องที่ 2  สถิติเบื้องต้น
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2 การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม
3 การนำเสนอข้อมูล
เรื่องที่ 3  ความน่าจะเป็น
1 กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้
2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
3 การนำความน่าจะเป็นไปใช้

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


24 พฤศจิกายน, 2557

งานครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557งานระดับ ม.ต้น วิชา คณิตศาสตร์
(งานพิมพ์)
เรื่องที่ 4อัตราส่วนและร้อยละ
1 อัตราส่วน
2 สัดส่วน
3 ร้อยละ
4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรื่องที่ 5การวัด
1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่
2 การเลือกใช้หน่วยการวัด ความยาวและพื้นที่
3 การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5 การคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก
เรื่องที่ 6ปริมาตรและพื้นที่ผิว
1 ลักษณะสมบัติและการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
2 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
3 การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม
4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
6 การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว

งานระดับ ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1เซต
เรื่องที่ 1 เซต
เรื่องที่ 2 การดำเนินการของเซต
เรื่องที่ 3 แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์และการแก้ปัญหา
เรื่องที่ 2 การให้เหตุผล
เรื่องที่ 1 การให้เหตุผล
เรื่องที่ 2 การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
เรื่องที่3 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
เรื่องที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
เรื่องที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา
เรื่องที่ 3 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง และการวัด

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ