24 พฤศจิกายน, 2557

งานครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557งานระดับ ม.ต้น วิชา คณิตศาสตร์
(งานพิมพ์)
เรื่องที่ 4อัตราส่วนและร้อยละ
1 อัตราส่วน
2 สัดส่วน
3 ร้อยละ
4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรื่องที่ 5การวัด
1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่
2 การเลือกใช้หน่วยการวัด ความยาวและพื้นที่
3 การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5 การคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก
เรื่องที่ 6ปริมาตรและพื้นที่ผิว
1 ลักษณะสมบัติและการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
2 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
3 การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม
4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
6 การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว

งานระดับ ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1เซต
เรื่องที่ 1 เซต
เรื่องที่ 2 การดำเนินการของเซต
เรื่องที่ 3 แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์และการแก้ปัญหา
เรื่องที่ 2 การให้เหตุผล
เรื่องที่ 1 การให้เหตุผล
เรื่องที่ 2 การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
เรื่องที่3 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
เรื่องที่ 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
เรื่องที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา
เรื่องที่ 3 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง และการวัด

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 17 พฤศจิกายน, 2557

งานครั้งที่ 1 ประจำวันที่18 พฤศจิกายน 2557


งานระดับ ม.ต้น วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1จำนวนและการดำเนินการ
1 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์
2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
3 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม
4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
รื่องที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม
1 ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม
2 การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม และการเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน
3 การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
4 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม
เรื่องที่ 3 เลขยกกำลัง
เรื่องที่ 1 ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 3 การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

งานระดับ ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1จำนวนและการดำเนินการ
1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง
2 สมบัติของการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
3 สมบัติการไม่เท่ากัน
4 ค่าสัมบูรณ์
เรื่องที่ 2เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
1 จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
2 จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
3 การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง ในรูปกรณฑ์
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

02 กันยายน, 2557

งานครั้งที่ 14 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2557งานระดับ ม.ปลาย วิชา การแปรรูปอาหาร (งานเขียน)
1. ความหมายของการแปรรูปอาหาร
2. หลักการแปรรูปอาหาร
3. วิธีการแปรรูปอาหาร
4. การถนอมอาหารคือ
5. วิธีถนอมอาหาร แต่ละแบบมีวิธีการทำอย่าไร
    5.1. หลักการถนอมอาหารการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน
    5.2. การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
    5.3. การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง
    5.4. การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
    5.5. การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี
    5.6. การฉายรังสีอาหาร (food irradiation)
6. ประโยชน์ของการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารคือ
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ