30 พฤศจิกายน, 2558

งานครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์ 10 หน้าขึ้นไปน่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การคิดเป็น
1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ และการเชื่อมโยงสู่กระบวนการคิดเป็นและปรัชญาคิดเป็น
2 ลักษณะและความแตกต่างของข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การคิดเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการคิด การตัดสินใจ แก้ปัญหาของคนคิดเป็น
3 กรณีตัวอย่างเพื่อการฝึกปฏิบัต


งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 4 การคิดเป็น
1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่กับกระบวนการคิดเป็น การเชื่อมโยงสู่ปรัชญาคิดเป็น และการคิดการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแบบคนคิดเป็น
2 ระบบข้อมูล การจำแนกลักษณะของข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทั้งด้านวิชาการ ด้านตนเอง และสังคมสภาวะแวดล้อม โดยเน้นไปที่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแบบอย่างของคนคิดเป็น
3 กรณีตัวอย่าง และสถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติเพื่อการคิด การแก้ปัญหา แบบคนคิดเป็น

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 
23 พฤศจิกายน, 2558

งานครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานเขียนน่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การจัดการความรู้
1 ความหมาย ความสำคัญ หลักการกระบวนการจัดการความรู้
2 การฝึกทักษะ และกระบวนการจัดการความรู้

งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การจัดการความรู้
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสูตร สรุปองค์ความรู้ใหม่
2. ประพฤติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


16 พฤศจิกายน, 2558

งานครั้งที่ 1-2 ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2558


ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์)

งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1 ความหมาย/ และความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4 ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
เรื่องที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
1 ความหมาย และความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
2 ห้องสมุด : แหล่งเรียนรู้
3 แหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชน
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ทักษะการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. ประมวลความรู้ และสรุปเป็นสารสนเทศ
2. ทำงานบนฐานข้อมูลด้วยการแสวงหาความรู้จนเป็นลักษณะนิสัย
3. มีความชำนาญในทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการสังเกต 
และทักษะการจดบันทึกอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
เรื่องที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
2. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนได้

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

08 กรกฎาคม, 2558

งานครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2558


ระดับ ม.ต้นให้เตรียมส่งโครงงานน่ะครับ

งานระดับ ม.ปลาย
วิชา โลกและอวกาศ (งานเขียน)
เรื่องที่
1 เอกภาพ

1. เอกภาพวิทยาในอดีต
2. กำเนิดเอกภาพ
3. กฎของฮับเบิล

เรื่องที่ 2 ดาวฤกษ์
1. ดาวฤกษ์
2. กำเนินและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์
3. ความส่องสว่างและโช๖มาตรของดาวฤกษ์
4. สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
5. ระยะห่างของดางฤกษ์
6. ระบบดาวฤกษ์และมวลของดาวฤกษ์

เรื่องที่ 3 ระบบสุริยะ
1. การกำเนินระบบสุริยะ
2. เขตของบริวารดวงอาทิตย์
3. ดวงอาทิตย์

เรื่องที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
1. กล้องโทรทัศน์
2. การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม
3. จรวด


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ