23 กุมภาพันธ์, 2559

งานครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2559


23 ก.พ. 59
ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา สารและคุณสมบัติของสาร
(งานเขียน น่ะครับ)
เรื่องที่ 1 สมบัติของสาร
1 การตรวจสอบหาโปรตีน
2 การตรวจสอบหาไขมัน   
  
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ความสัมพันธ์ อนุกรมและความน่าจะเป็น (งานพิมพ์ น่ะครับ)
เรื่องที่ ลำดับและอนุกรม
1 ลำดับ
- ลำดับเลขคณิต
- ลำดับเรขาคณิต

2 อนุกรม
3 อนนุกรมเลขคณิต

4 อนนุกรมเรขาคณิต


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 

15 กุมภาพันธ์, 2559

งานครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 16 ก.พ. 2559

16 ก.พ. 59
ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด
(งานพิมพ์ น่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา สารและคุณสมบัติของสาร
เรื่องที่ 1 สมบัติของสาร
1 สารอาหารแต่ละประเภท
2 การแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร
3 -วิทตามินA ได้แก่ / ประโยชน์
   -วิทตามินB ได้แก่ / ประโยชน์
   -วิทตามินC ได้แก่ / ประโยชน์
   -วิทตามินD ได้แก่ / ประโยชน์
4 เกลือแร่
5 ไขมัน  มีประโยชน์/ไม่มีประโยชน์      
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ความสัมพันธ์ อนุกรมและความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปตารางหรือสมการ
1 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปตาราง
2 การหาผลคูณคาร์ทีเชี่ยนของพจน์ต่างๆ
3 ความสัมธ์พันธ์และฟังก์ชั่น

4 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น
5 อินเวอร์สและกราฟของอินเวอร์สของความสัมพันธ์

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


09 กุมภาพันธ์, 2559

งานครั้งทีุ่ 9 ประจำวันที่ 9 ก.พ. 25599 ก.พ. 59
ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์ น่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา สารและคุณสมบัติของสาร
เรื่องที่ 1 สมบัติของสาร
1 สารเคมีในชีวิตประจำวัน
2 สมบัติของสารแต่ละชนิด
3 แผนผังแสดงประเภทของสาร
4 สารละลายกรด เบส ในชีวิตประจำวัน
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน
เรื่องที่ เครื่องไฟฟ้าและการทำงาน
1 เครื่องใช้ไฟฟ้าคือ
2 เครื่องทำน้ำอุ่น / โทรทัศน์ / พัดลม / กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า / เตารีดไฟฟ้า / ตู้เย็น  
อธิบายพร้อมรูปประกอบ

- ส่วนประกอบการทำงาน
- การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
- การดูแลรักษา

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 02 กุมภาพันธ์, 2559

งานครั้งทีุ่ 8 ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2559

2 ก.พ. 59
ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด (งานพิมพ์ น่ะครับ)
งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา สารและคุณสมบัติของสาร
เรื่องที่ 1 สาร
1 ความหมายของสาร
2 สมบัติทางการยภาพ  สมบัติทางเคมี
3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
4 การจำแนกสาร
5 การแยกสารทั้ง 7 วิธี ได้แก่......
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน
เรื่องที่ 1 ไฟฟ้าเบื้องต้น
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
2 ระบบวงจรการทำงานของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ
3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์เหตุเสีย
4 เครื่องมือตรวจสอบจุดเสีย
5 วิธีใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ
6 อุปกรณ์ทั่วไป วิธีใช้และการเก็บรักษา

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 
25 ธันวาคม, 2558

งานครั้งทีุ่ 7 ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2558

งานสัปดาห์นี้ไม่มีน่ะครับ ให้มารับใบงานไปทำในสัปดาห์ที่ 27 ธ.ค. 58 น่ะครับ ให้มาทุกคนน่ะ  ถ้าไม่มีใบงานก็ถือว่าไม่ได้ส่งงานในสัปดาห์นั้น

15 ธันวาคม, 2558

งานครั้งทีุ่ 6 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2558ให้นักศึกษาหาข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียด กรุณาใส่งานครั้งที่....... มาด้วย (งานพิมพ์ น่ะครับ) 

งาน ระดับ ม.ต้น  วิชา ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
เรื่องที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
1 ความหมาย ความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่
2 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 ประการ
3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่
งาน ระดับ ม.ปลาย  วิชา สารปนเปื้อนในชีวิตประจำวัน พว33056
1 สาร หมายถึง 
2 เกณฑ์ในการจำแนกสาร
3 ลักษณะเนื้อสาร 
4 การจำแนกประเภทของสาร
5 การแยกสาร
6 ที่มาของสารปนเปื้อน
7 สารประเภทแอลกอฮฮล์ -   เมทิลแอลกอฮอล์-   เอทิลแอลกอฮอล์
8 สารเจือปนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
9 ขั้นตอนการผลิตผงชูรส
10 สารปลอมปนในผงชูรส 
11 การตรวจสอบผงชูรส

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ