26 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(งานพิมพ์)
เรื่องที่
1 พลังงานไฟฟ้า
1 ไฟฟ้าคืออะไร
2 ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า
3 พลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
4 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน
5 โรงไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 2 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้า
1 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านการคมนาคม
2 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านเศรษฐกิจ
3 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม
4 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านคุณภาพชีวิต
5 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านเกษตรกรรม
6 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าด้านบริการ
งานระดับ ม.ปลาย วิชา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต(งานเขียน)
เรื่องที่ 1กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฏีกำเนิดสิ่งมีชีวิต
1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 การกำเนิดสิ่งมีชีวิต และทฤษฎีการกำเนิดสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
1. การกินอาหาร
2. การหายใจ
3. การเคลื่อนไหว
4. การขับถ่าย
5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
6. การสืบพันธุ์
เรื่องที่ 3วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 4การจำแนกสิ่งมีชีวิต และอาณาจักรสิ่งมีชีวิต
1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา
2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


19 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2558งานระดับ ม.ต้น วิชา ทักษะพัฒนาอาชีพ
(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 การจัดการการผลิตหรือการบริการ
1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ
2 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
3 การลดต้นทุนการผลิตและการบริการ
เรื่องที่ 2 การจัดการการตลาด
1 การจัดการการตลาด
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพ
2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ
4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
เรื่องที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพ
1 ความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ
2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ
3 การเขียนแผนปฏิบัติการ
4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ
 งานระดับ ม.ปลาย วิชา ทักษะขยายอาชีพ (งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ
1 ความหมายของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 ความสำคัญของการจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2  การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 องค์ประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 การจัดทำแผนธุรกิจ
เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
1 การควบคุมให้การขยายอาชีพเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
2 การตรวจสอบให้การปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 โครงการขยายอาชีพ
1 การจัดทำโครงการขยายอาชีพเพื่อนำเสนอแหล่งทุน 

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


12 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 9 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2558


งานระดับ ม.ต้น วิชา ทักษะพัฒนาอาชีพ(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 ความหมายความสำคัญของการจัดการอาชีพ
3 แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกอาชีพ
4 การฝึกทักษะอาชีพ
เรื่องที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ
1 ความหมายและความสำคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ
2 การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
3 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการกำหนด
แผนพัฒนาธุรกิจ ของชุมชน
4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 3 การจัดการความเสี่ยง
1 ความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
2 การแก้ปัญหาความเสี่ยง
3 การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
 งานระดับ ม.ปลาย วิชา ทักษะขยายอาชีพ (งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง
1 การตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มั่นคง
เรื่องที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
1 การวิเคราะห์ทำความเข้าใจและรู้จักตัวตนที่แท้จริง
2 การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัย 

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ 


06 มกราคม, 2558

งานครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558
งานระดับ ม.ต้น วิชา สุขศึกษา
 (งานพิมพ์)
เรื่องที่ 1 การป้องกันสารเสพติด
1 ปัญหา สาเหตุ ประเภทและอันตรายของสารเสพติด
2 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด
3 การป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด
เรื่องที่ 2 อันตรายจากการประกอบอาชีพ
1 การป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรื่องที่ 3 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
1 ความหมายของทักษะชีวิต
2 ทักษะที่จำเป็น 3 ประการ
เรื่องที่ 4  อาชีพแปรรูปสมุนไพร
1 สมุนไพรกับบทบาททางเศรษฐกิจ
2 การผลิตสมุนไพรในรูปแบบการประกอบอาชีพ
3 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย
4 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและยา (ขอเครื่องหมาย อย.) 

งานระดับ ม.ปลาย วิชา สุขศึกษา
(งานเขียน)
เรื่องที่ 1 ผลกระทบจากสารเสพติด
1 ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน
2 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด
3 กฎหมายที่เกี่ยวกับสารเสพติด
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต
2 ทักษะการตระหนักในการรู้ตน
3 ทักษะการจัดการกับอารมณ์
4 ทักษะการจัดการความเครียด
เรื่องที่ 3 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามสุขาภิบาล
1 การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนสูง
2 การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
3 การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง
4 การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
5 การถนอมอาหารโดยการใช้รังสี
6 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
7 พฤติกรรมผู้บริโภคกับช่องทางการจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป
8 การบริหารจัดการธุรกิจ
9 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 


** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน  
 
มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 097-9594163 อ.วุ